تاریخ : دوشنبه، 10 مهر ماه، 1391
موضوع : ثبت نام

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ کاردانی به کارشناسی

1- اصل‌ شناسنامه‌ و يكبرگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌ . 2- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ درسال‌ جاري.3- مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنها را باتوجه‌ به‌ مقررات‌ وظيفه‌ عمومي‌ مندرج درقسمت سوم صفحه 3 دفترچه راهنماي شركت درآزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1391 (دفترچه شماره 1) مشخص‌كند. (براي‌ برادران‌) 4- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيدوشرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت. 5-اصل‌ مدرك‌ كارداني‌ (فوق‌ ديپلم‌) و يا گواهي‌ مورد تأييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي مبني‌ براينكه‌ برحسب‌ ضوابط دوره‌ كارداني‌ را تا 31/6/1391 به‌پايان‌ رسانيده‌ و يا تا تاريخ 30/11/1391 به‌ پايان خواهد‌ رسانيد. تبصره1- پذيرفتگان‌ هر يك‌ از كد رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمسال‌ اول‌ بايد فارغ‌التحصيل سنوات قبل باشند و يا حداكثر تا 31/6/1391 فارغ‌التحصيل‌ شوند. تبصره2- براي‌ آن‌ دسته‌ از پذيرفته گاني‌ كه‌ ارائه‌ اصل مدرك‌ كارداني مندرج‌ دربند 5 فوق‌ امكان‌ پذير نباشد، لازم است اصل گواهي تاييد شده ‌توسط ‌دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارداني كه در آن قيد شده باشد «اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ياشوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد». درصورتي كه فرد پذيرفته در تاريخ مقرر فارغ‌التحصيل نشده باشد، قبولي وي «كانلميكن»تلقي خواهد شد. 6 - اصل‌ حكم‌ استخدام‌ مشمول‌ سازمان مديريت وبرنامه‌ ريزي كشور و يك‌ نسخه‌ فتوكپي‌ آن‌ براي‌ كارمندان‌ رسمي‌ و يا پيماني‌ شاغل ‌در وزارتخانه‌ها، سازمان ها و ارگانهاي‌ دولتي‌ پذيرفته شده در رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ دوره‌ نوبت دوم (شبانه)‌ كه‌ ازامتيازات مربوط ‌به‌‌ سهميه‌‌ كارمندي ‌‌استفاده‌‌ ‌‌نموده‌اند. 7- ارائه‌ گواهي‌ پايان‌ خدمت‌ لايحه‌ طرح‌ تامين‌ نيروي‌ انساني‌ برحسب‌ مورد حداكثر تا 31/6/1391 و يا 30/11/1391 و يا گواهي‌ معافيت‌ از خدمت‌ لايحه‌ طرح‌ تامين‌ نيروي‌ انساني‌ براي‌ هر يك‌ از پذيرفتگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمسال‌ اول‌ و نيمسال‌ دوم‌. بديهي‌ است‌ اين‌ دسته‌ از پذيرفتگان‌ نيازي‌ به‌ ارائه ‌مدرك‌ مندرج‌ دربند 5 فوق‌ راندارند. (مختص پذيرفتگان گروه آموزشي پزشكي) تبصره 1‌- بر اساس‌ تصميم‌ متخذه‌ در جلسه‌ مورخ ‌20/2/1376 شوراي‌ معاونين‌ وزارت‌ بهداشت، درمان ‌و آموزش‌ پزشكي‌ ازسال‌ 1377 به‌ بعد ثبت‌ نام‌ و شركت‌ كليه‌ كاردانهاي‌ گروه‌ پزشكي‌ در آزمون‌ كارداني‌ به‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ بدون‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ بلامانع‌ مي‌باشد. مشروط بر اينكه‌ مقطع ‌كارشناسي‌ رشته‌ تحصيلي‌ آنان‌ مشمول‌ قانون‌ خدمت‌ پزشكان‌ و پيرا پزشكان‌ باشد در غيراينصورت‌ ملزم‌ به ‌انجام‌ خدمات‌ قانوني‌ قبل‌ از شركت‌ در آزمون‌ خواهند بود. تبصره2‌- فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ گروه‌ آموزشي‌ پزشكي‌ كه‌ مشغول‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ طرح‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌باشند و تاريخ‌ پايان‌ طرح‌ آنها بعد از 31/6/1391 و يا 30/11/1391 مي‌باشد در صورت ‌قبولي‌ در هر يك‌ از رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمسال‌ اول‌ و دوم‌ (پذيرش‌ براي‌ نيمسال‌ اول و پذيرش‌ براي‌ نيمسال‌ دوم ‌سال‌ تحصيلي‌ 92-1391) دوره‌ شبانه‌ و با ارائه‌ موافقتنامه‌ رسمي‌ از بالاترين‌ مقام‌ مسئول‌ محل‌ خدمت‌ مبني ‌بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل‌ با ادامه‌ خدمت‌ آنان‌، نيازي‌ به‌ ترخيص‌ از خدمت‌ طرح ‌ندارند و مي‌توانند همزمان‌ با تحصيل‌ به‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ نيز بپردازند. 8- ارائه مدرك و يا گواهي لازم مبني بر سابقه اقامت در استان ذيربط براي پذيرفتگان رشته‌هاي تحصيلي دوره هاي نوبت دوم (شبانه) ‌كه ‌از ‌امتيازات بومي ‌استفاده نموده‌اند. مهلت ثبت نام: چهارشنبه 12/7/1391 پنج شنبه 13/7/1391 تلفن تماس: ۳۳۴۴۷۸۳-۰۷۴۱ و ۰۹۱۷۳۴۲۹۱۰۸


اطلاعیه کاردانی به کارشناسی ثبت نام‌ کاردانی به کارشناسی

منبع این مقاله : :مؤسسه آموزش عالی دانا ـ یاسوج
آدرس این مطلب : http://www.dana.ac.ir/9/مدارك‌-لازم‌-براي‌-ثبت‌نام‌-کاردانی-به-کارشناسی/